Politika Privatnosti

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) i Opšte uredbe o zaštiti podatka o ličnosti (General data Protection Regulation, u daljem tekstu: GDPR)  a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom poručivanja i kupovine proizvoda koje Konovo d.o.o, Beograd (Vračar) (u daljem tekstu: Rukovalac) prodaje na sajtu www.Konovo.rs (u daljem tekstu: sajt), Konovo d.o.o. kao rukovalac podataka, daje sledeće informacije o obradi podataka o ličnosti:

Identitet lica odgovornog za obradu podataka:

 • Konovo d.o.o
 • PIB: 111497958
 • MB: 21491128
 • Ilije Đuričića 25a
 • Zakonski zastupnik: Nemanja Maksimović, director

Pravni osnov za prikupljanje I obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja slobodan pristanak lica koje davanjem svojih podataka na sajtu daje saglasnost za prikuplanje i obradu podataka.

Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom informacijom i da je prihvata.

Svrha prikupljanja podataka

Podaci o ličnosti prikupljaju se jer su potrebni u postupku registracije, naručivanja i dostavljanja proizvoda koji su poručeni putem sajta konovo.rs. Ne prikupljaju se i ne obrađuju se posebne kategorije podataka.

Navedeni podaci biće korišćeni i u postupku podnete reklamacije na kupljene proizvode preko sajta.

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju su:

 • Ime I prezime
 • E-mail
 • Adresa za isporuku
 • Broj

Svrha I način korišćenja podataka

 • izvršavanja prava i obaveza koje proizilaze iz poslovnog odnosa između Vas i Rukovaoca radi ispunjavanja njegovih ugovorenih obaveza a koje se posebno odnose na isporuku poručenih proizvoda preko sajta;
 • Ispunjavanje obaveza propisanih propisima Republike Srbije i GDPR a koje se odnose na čuvanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje ugovornog odnosa;
 • Ispunjavnaja obaveza propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR vezano za obradu podataka o ličnosti.

Lica koje koriste podatke

Lične podatke u evidenciji registrovanih lica na sajtu koriste zaposleni koji su od strane Rukovaoca ovlašćeni da primaju i pripremaju za slanje porudžbinu, zaposlena lica ovlašćena za reklamaciju, kao i lica koja su ovlašćena da o uloženim reklamacijama odlučuju. Navedena lica biće upoznata sa Vašim podacima samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Rukovalac će omogućiti nadležnim organima, drugim licima i službama pristup podacima iz evidencije registrovanih lica na sajtu koji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije imaju pravo na pristup tim podacima. Isto tako ove podatke Rukovalac može da dostavi na zahtev upućen službenim putem od strane suda ili drugog tela nadležnog za rešavanje sporova u vezi povrede podataka o ličnosti ili u vezi reklamacije.

Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Rukovaocu možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Rukovalac neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Ukoliko se podaci opozovu prilikom postupka rešavanja po podnetoj reklamaciji u tom slučaju se postupak obustavlja i smatra se kao da reklamacija nije ni podneta.

Prava lica u vezi sa obradom podataka

Lice čije podatke Rukovalac obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca:

 • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka;
 • pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju:

 • da svrha obrade nije jasno određena;
 • da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • da je način obrade nedozvoljen;
 • da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • da se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama

Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac neće vršiti obradu podataka ukoliko:

 • fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je

Dužina čuvanja podataka

Rukovalac Vaše lične podatke čuva do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes a najduže do 10 godina, odnosno važeća saglasnost ili pristanak. Rukovalac neće čuvati   Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Bezbednost podataka

Rukovalac će na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

Podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Rukovalac će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa propisima.

Kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti je:

 • Nemanja Maksimović, direktor
 • e-mail: office@konovo.rs
 • telefon: 0605858159
 • radno vreme: 09:00-21:00 radnim danima

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti Republike Srbije.

Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15,
11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.