REKLAMACIJE PROIZVODA

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost Nove robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseci od kupovine robe. Kod prodaje Refurbished uređaja odgovornost za nesaobraznost je 12 meseci od kupovine.

Kompanija Konovo d.o.o. je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Kompanija Konovo d.o.o je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Kompanija Konovo d.o.o
Kod prodaje Refurbished uređaja odgovornost za nesaobraznost je 12 meseci od kupovine.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane ovlašćenog servisa ili konovo servisa kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Konovo garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Kompanija Konovo d.o.o. će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA

U skladu članom 55. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS broj br. 88/2021 u daljem tekstu: Zakon) direktor privrednog društva KONOVO d.o.o. Beograd,  čije se sedište nalazi u ulici Ilije Đuričića broj 25a, Beograd, Srbija, matični broj 21491128, koga Nemanja Maksimović, (u daljem tekstu: Konovo), donosi sledeći pravilnik: Komletan pravilnik možete pogledati  OVDE

PRIJAVA REKLAMACIJE

Kako bi ubrzali sam tok prijave i rešavanje reklamacije istu možete podneti na mail [email protected], ili popunjavanjem online forme kojoj možete pristupiti  OVDE

Prilikom prijave reklamacije je potrebno da navedete način rešavanja reklamacije ( PopravkaPovraćaj novca ili Zamena za novi uređaj )

U prijavi je potrebno navesti , što detaljniji, opis kvara , kao i situacije i vreme rada u kojem ste primetili da dolazi do smetnji .
Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen.
Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova , kako bi serviseri mogli u najkraćem roku kvar otkloniti.

Bićete kontaktirani u roku 24-48h od trenutka prijema zahteva za reklamaciju.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Ukoliko je isporuka robe bila putem kurirske službe Dexpress i primetite da je roba oštećena molimo vas da kontaktirate Dexpress sektor reklamacija na kontakt telefon +38111.331.33.33
Neophodno je da prijavu odmah podnesete a najkasnije  u roku 24 sata, od trenutka prijema pošiljke.

REŠAVANJE REKLAMACIJA

Zakonom o zaštiti potrošača je definisano da odgovor na vašu reklamaciju dobijete u roku od 8 dana od dana prijema uređaja na reklamaciju, a rok za rešavanje iste je 15 dana. Kod tehničke robe, rok za rešavanje reklamacije iznosi 30 dana.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Novi uređaji se po prijemu prosleđuju u ovlašćeni servis uz opis kvara koji ste nam dostavili prilikom podnošenja reklamacije.

Refubrush i Outlet uređaji se servisiraju u sklopu Konovo servisa.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda biće prihvaćene samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena,  i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

U slučaju neprihvatanja reklamacije obrazložićemo svoju odluku i informisati Vas o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem. Ukoliko prihvatamo Vašu reklamaciju, izjasnićemo se o Vašem zahtevu i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

Fizički oštećeni uređaji i uređaji koji nisu korišćeni po specifikacijama proizvođača nemaju pravo na reklamaciju jer trgovac u tom slučaju nije odgovoran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem i rizik prelazi na kupca. U navedenom slučaju možemo izvršiti dijagnostiku i procenu popravke uređaja, u ovom slučaju kupac snosi sve troškove prema servisu.

POUKA O PRAVNIM SREDSTVIMA

U slučaju da smatrate da su Vaša prava kao Potrošača ugrožena, imate pravo da pokrenete u skladu sa članom 148 i 149 Zakona o zaštiti potrošača sudski ili vansudski postupak za rešavanje potrošačkog spora.

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, a kao Prodavac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova kojima se Potrošač može obratiti postoji na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije na sledećem linku https://mtt.gov.rs/informacije/zastita-potrosaca/.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.